Çevre Denetim Yönetmeliği Çerçevesindeki Hizmetler

– Çevre yönetim faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması,

– Kurumun çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarının yürütülmesi,

– Firmanın proseslerinin çevresel etkilerinin incelenmesi, uygunsuzluk ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların kurum yönetimine rapor edilmesi

– Resmi Kurumlarca istenecek bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak iletilmesi, gerektiğinde çevresel konular hakkında firma adına yazışmalar ve görüşmeler yapılması,

– Firma çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapılması ve özendirici faaliyetler düzenlenmesi,

Geçici Faaliyet Belgesi

29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Çevre İzin ve Lisansları başvurularında öncelikli alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi başvurularının ÇKAGİLHY EK-3A’sında yer alan bilgiler ile EK-3B’sinde yer alan belgeleri içeren başvuru dosyası hazırlanarak bir dilekçe ekinde yapılması gerekmektedir.
Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup, Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C’ de yer alan konularda(Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

Çevre İzni Lisansı

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisans Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.”